Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Wypożyczalnia pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
2. Opłaty za wypożyczany sprzęt pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Jednakże w przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczenie kompletu  całego sprzętu na jeden dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.
3. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu) lecz po odjęciu ewentualnych rabatów.
4. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna godzina jest opłacana wg stawki godzinowej (lecz bez przekroczenia stawki dobowej). Powyższe nie dotyczy opłat za narzędzia i osprzęt dodatkowy do wynajmowanych urządzeń (np. groty, wiertła, przedłużacze), za które czynsz opłaca się za każdą rozpoczynającą się dobę
5. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego, niewłaściwego użytkowania.
6. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
7. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,  warunkami określonymi w instrukcji obsługi, zasadami BHP, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.
8. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.
9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)
10. Wypożyczalnia jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami brutto.
11. Rozliczenie za czas wynajmu następuje w okresach miesięcznych
12.  zerwanie umowy następuje w przypadku:
a/ samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
b/braku rozliczenia za okres przekraczający 30 dni
c/ używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki
13. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
14. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.00, w soboty 8-13.00. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgoda Wypożyczalni (Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie).
15. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy.